MittaVaT Oy
Asumisen asiantuntija

Jätevesisuunnitelmat

Suunnittelemme haja-asutusalueiden jätevesien kiinteistökohtaisen ratkaisun. Kohteena voi olla saneerauskohde, uudis- ja vapaa-ajan asunto. Jätevesisuunnitelmien ja käytännöntyön yhteensopivuus sekä laatu on tärkein vahvuutemme, josta emme tingi.

Ympäristönsuojelulain talousvesiasetus tuli voimaan 1.1.2004. Asetusta on tämän jälkeen muutettu useaan otteeseen. Uusi siirtymäaika on vuoden 2018 loppuun. Asetus koskee aina uudisrakentamista ja yleensä aina tilannetta kun rakennuslupa joudutaan hakemaan.

Jätevesien käsittelymenetelmiä ovat mm. kunnallinen viemäröinti, umpisäiliö, maanpuhdistamot ja pakettimalliset pienpuhdistamot, kuten panospuhdistamot.

Talousjätevesiasetuksen mukaan ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta tulee yleensä vähentää orgaanisen aineksen (BOD:n) osalta vähintään 90%, kokonaisfosforin osalta vähintään 85% ja kokonaistypen osalta vähintään 40%. Kunnat voivat sallia ympäristönsuojelumääräyksillään lievempiä puhdistusvaatimuksia alueilla, joilla vesistökuormitus on vähäistä eikä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen vaaraa ole. Tällöin orgaanista ainesta on vähennettävä vähintään 80%, kokonaisfosforia vähintään 70% ja kokonaistyppeä vähintään 30%.

Jätevesisuunnitelman laatiminen

Laadimme suunnitelmat jätevesijärjestelmästä talousvesiasetuksen vaatimusten mukaisesti. Teemme tarvittava maastokatselmukset, maastomittaukset ja suunnitelma-asiakirjat, jotka sisältävät mm. jätevesijärjestelmän periaatekuvauksen, asemapiirroksen, poikkileikkauspiirustukset, sekä käyttö- ja huolto-ohjeet.

Tarvittaessa autamme kiinteistönomistajaa myös pelkän selvityksen laadinnassa.

Jätevesijärjestelmien korjaus- ja parannustöihin voi käyttää kotitalousvähennystä.